Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru Formu

BAŞVURU SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİ

 

Adı Soyadı:

T.C. Kimlik Numarası:

Şirketimiz İle İlişkiniz:  Müşteri O

Ziyaretçi O

Çalışan O         Çalışan Adayı O

Diğer O ............................

İş Ortağı O

Tebligata Esas Adres:

Cep Telefonu:

E- Posta (belirtilmesi halinde daha hızlı yanıt verilecektir):

Hangi vasıtayla yanıt  talep edildiği:

Posta O           E-mail O

Eve Mağazacılık merkezinden elden teslim O

 

       

 

 

BAŞVURU SAHİBİ TALEP DETAYI

Lütfen talebinize uygun ifadenin yanındaki kutucuğu/kutucukları işaretleyiniz

 

 

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

KVKK m.11/1-a

 

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

KVKK m.11/1-b

 

Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

KVKK m.11/1-c

 

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileri aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

KVKK m.11/1-ç

 

Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

KVKK m.11/1-d

 

Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

KVKK m.11/1-e

 

Kişisel verilerinin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

KVKK m.11/1-f

 

İşlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhine bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,

KVKK m.11/1-g

 

Kişisel verilerinin Kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

KVKK m.11/1-ğ

 

 

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca yukarıda sayılan haklarınız kapsamında talebinizi aşağıda detaylandırınız:

 

 

 

TALEP BEYANI

 

Veri Sorumlusu sıfatıyla Şirketinize yapmış olduğum başvurumun Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 13. maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma yukarıda belirtmiş olduğum yöntem ile bilgi verilmesini talep ederim.

 

 

Adı Soyadı:

Başvuru Tarihi:

İmza: