Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

Eve Mağazacılık A.Ş.(“Eve Mağazacılık”) olarak özel hayatın gizliliğinin temeli olan kişisel verilerin korunmasını sadece mevzuata uyum sağlama kapsamında değerlendirmemekte, yaklaşımımızın temeline insana verdiğimiz değeri koymaktayız. Bu bilinçle hareket ederek kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması ve hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi için gerekli her türlü idari ve teknik önlemi almaktayız. Bu kapsamda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel veri işleme faaliyetlerimiz ve buna yönelik süreçler ile mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimize yönelik özet bilgilendirmemizi aşağıda sizlere sunmaktayız.

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Kişisel Veri Nedir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), özel hayatın gizliliği başta olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini düzenlemek amaçları ile mevzuatımıza girmiş olup, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanmaktadır.

Kanun’a göre kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Şirketimiz bünyesindeki faaliyetler esnasında yalnızca yukarıda tanıma uyan veriler kişisel veri tanımına girmektedir.

 

Kişisel Veri İşleme Nedir?

Kişisel verilerin, tamamen veya kısmen, otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi, kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

 

Eve Mağazacılık olarak biz de web sitemizde tarafımız ile paylaşılan kişisel verileri, elektronik ortamda elde ederek, kişisel veri işleme faaliyetlerini gerçekleştirmekteyiz.

 

İlgili Kişi Kimdir?

Kişisel verileri, veri işleme tanımı kapsamında olacak şekilde işlenen gerçek kişilerdir. Eve Mağazacılık olarak tarafımızca gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesi halinde siz, ilgili kişi konumunda bulunmaktasınız.

 

Veri Sorumlusu ve Veri İşleyen Kimdir?

Veri sorumlusu, kişisel verilerin, işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek ve tüzel kişiyi; veri işleyen ise, veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak, onun adına kişisel veri işleme faaliyeti gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir.

 

Web sitemizde gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerinde veri sorumlusu Eve Mağazacılık’tır. Veri işleyen, gerçekleştirmekte olduğumuz kişisel veri işleme faaliyetlerine göre değişiklik gösterebilmektedir.

 

Veri İşleme Şartları

İlgili kişinin açık rızası olmaksızın kişisel veriler ancak;

 

 Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

• Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

 Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

 İlgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması,

 Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve,

 İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması şartlarından birinin varlığı halinde işlenebilmektedir.

 

Veri işleme şartlarından herhangi birinin olmaması halinde, açık rızanız olmaksızın kişisel verileriniz işlenmemektedir. Eve Mağazacılık olarak, tüm kişisel veri işleme faaliyetlerini, Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında hukuka uygun olarak gerçekleştirmekteyiz.

 

Aydınlatma ve Açık Rıza Metni Nedir?

Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusunun veya yetkilendirdiği kişinin ilgili kişiye; veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile Kanun’un 11. maddesinde sayılan diğer hakları konusunda bilgilendirme yaptığı metin, aydınlatma metnidir.

 

İlgili kişinin, belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızası ise açık rızayı ifade eder. Açık rıza, Kanun bakımından hem özel nitelikli kişisel veriler, hem de özel nitelikli olmayan kişisel veriler bakımından temel hukuka uygunluk sebebi olarak öngörülmüştür.

 

Web sitemiz vasıtasıyla kişisel verilerinizin işleneceği noktalarda aydınlatma metinlerimiz konumlandırılmış olup tüm kişisel veri işleme faaliyetlerimizde sizleri şeffaf ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirmekteyiz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca diğer bir hukuki sebebin bulunmaması sebebiyle kişisel verilerinizin işlenmesi için açık rızanızın gerekli olduğu durumlarda ise aydınlatma metinlerimizin yanında ayrıca hazırlanmış açık rıza metinlerimizi de gerekli noktalara konumlandırmış ve sizlere sunmuş bulunmaktayız. Kişisel verileriniz üzerindeki tasarruf hakkınızın bir parçası olarak tarafınızca onay verilmedikçe açık rızaya konu kişisel veri işleme faaliyetlerimizi gerçekleştirmemekteyiz. Bu metinlerimize her zaman ilgili kişisel veri işleme faaliyetinin gerçekleştirildiği noktalarda ulaşabilirsiniz. 

 

Web sitemizde genel ve sürekli olarak gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerimiz ve kişisel verilerin korunmasına yönelik aldığımız tedbirlere ilişkin için bilgilendirme amaçlı hazırlanmış olan “Çerez Aydınlatma Metni” ilgili aşağıda internet sayfası adreslerine yapılan yönlendirmeler vasıtasıyla sizlere sunulmaktadır.


İlgili Kişi Başvurusu Nedir?

Kanun uyarınca, İlgili Kişi Veri Sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f. Kanun’un 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Tarafımızca hakkınızda gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri ile ilgili olarak bilgi almak için “KVKK Başvuru Formu Bilgilendirme” metnimizi okuyabilir, “Kişisel Veri Başvuru Formu’nu belirtilen şekilde doldurup göndermek suretiyle tarafımıza ulaştırabilirsiniz. Başvurunuz, tarafımızca incelenecek ve KVK Kanunu ve Tebliğ hükümleri kapsamında başvurunuzun tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde yanıtlandırılacak, yanıt yazılı olarak veya elektronik ortamda tarafınıza iletilecektir.

 

Gizlilik Politikası için tıklayınız.

Çerez Aydınlatma Metni için tıklayınız.

Kişisel Veri Başvuru Formu için tıklayınız.

KVKK Başvuru Formuna İlişkin Bilgilendirme için tıklayınız.