“Kiralık Yeriniz Mi Var” Aydınlatma Metni

Eve Mağazacılık A.Ş. (Şirket” veya “Eve Mağazacılık) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK” veya Kanun”) 10. Maddesi kapsamında “Kiralık Yeriniz Mi Var” Aydınlatma Metni’ni aşağıda tarafınıza sunmaktayız.

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Kanun uyarınca işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz şunlardır:

kimlik (ad, soyad), iletişim (telefon numarası, e-posta adresi), müşteri işlem (mağaza adresi, zemin kat/giriş kat m2, bodrum kat/asma kat m2, toplam m2, kira bedeli, tapu ve yapı kullanım izin belgesi, not), işlem güvenliği (IP adresi, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, trafik verileri, log kayıtları).

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre kadar muhafaza edilecektir. Şirket tarafından:

  • Sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak toplanan; ad, soyad, telefon numarası, e-posta adresi, mağaza adresi, zemin kat/giriş kat m2, bodrum kat/asma kat m2, toplam m2, kira bedeli, tapu ve yapı kullanım izin belgesi, not kişisel verileriniz; iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, kiralama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve gerçekleştirilen kiralama işlemlerinin denetiminin sağlanması, hizmet sunumlarının daha iyi bir hale getirilebilmesi için kiralık yer önerilerinin alınması ve değerlendirilmesi, yapılacak olan yatırımların belirlenmesi amaçlarıyla işlenmektedir.
  •  
  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebebine dayanarak toplanan; IP adresi, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, trafik verileri, log kayıtları kişisel verileriniz; bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, ilgili işlemlerde işlem güvenliğinin sağlanması amaçlarıyla işlenmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Kimlik, iletişim, müşteri işlem ve işlem güvenliği verileriniz;

  • Yurt içi hizmet tedarikçileri ile veri işleme, entegrasyon, arşiv, saklama, teknik destek, iş süreçlerinin yürütülmesi ve denetimi, şirket iç işleyişinin sağlanması, denetim ve raporlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak,
  •  
  • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile mevzuat kapsamında faaliyetlerin icrası ve hukuka uygun taleplerin yerine getirilmesi, adli süreçlerin yürütülmesi, kanunlarda açıkça öngörülmesi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak,
  •  
  • Anlaşmalı hukuk bürosu ile adli ve idari süreçlerin takibi amacıyla, bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak, Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesi uyarınca gerekli teknik ve idari tedbirler alınmak suretiyle, ilgili amacın gerçekleşmesi için gerekli olduğu ölçüde paylaşılabilmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz; www.eveshop.com.tr ve Eveshop Mobil Uygulama’nın “Kiralık Yeriniz Mi Var” sekmesinde yer alan formun doldurulması vasıtasıyla otomatik yöntemlerle toplanmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre Eve Mağazacılık A.Ş.’nin (Mersis No: 0382022632100010) Yamanevler Mahallesi Naya Sokak A Blok No:3 İç Kapı No:3 Ümraniye/İstanbul adresine yazılı olarak, sistemimizde kayıtlı olan e-posta adresinizden kvkk@eveshop.com.tr e-posta adresine, sistemimizde kayıtlı olmayan e-posta adresinizden mobil imza/e-imza kullanarak kvkk@eveshop.com.tr e-posta adresine veya KEP vasıtasıyla evemagazicilik@hs03.kep.tr adresine iletebilirsiniz.